Privacy Statement

Privacy Statement

 

For English, see below.

 

Cup of Empathy, gevestigd aan Joan Melchior Kemperstraat 138 I, 1051 TZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://cupofempathy.com
info@cupofempathy.com
(+31)6-41794046

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cup of Empathy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cup of Empathy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Ras

– Godsdienst of levensovertuiging

– Politieke voorkeur

– Seksuele leven

– Lidmaatschap vakbond

– Gezondheid

– Strafrechtelijk verleden

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cupofempathy.com, dan verwijderen wij deze informatie.

– Burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

– Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cup of Empathy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Cup of Empathy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Cup of Empathy  volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Cup of Empathy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cup of Empathy neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cup of Empathy) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cup of Empathy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: max 5 jaar tot na uitschrijving van nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cup of Empathy verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cup of Empathy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cup of Empathy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cupofempathy.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cup of Empathy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cup of Empathy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cupofempathy.com

 

Cup of Empathy, located at Joan Melchior Kemperstraat 138 I 1051 TZ Amsterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

www.cupofempathy.com

info@cupofempathy.com

(+31) 6-41794046

 

Personal data that we process

Cup of Empathy processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the personal data we process:

– First and last name

– Sex

– Date of birth

– Birthplace

– Address data

– Phone number

– E-mail address

– IP address

– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone

– Location data

– Information about your activities on our website

– Data about your surfing behavior across various websites (eg because this company is part of an advertising network)

– List of contact details of the customer via an app

– Internet browser and device type

– Bank account number

 

Special and / or sensitive personal data that we process

Cup of Empathy processes the following special and / or sensitive personal data from you:

– Race

– Religion or philosophy of life

– Political preference

– Sexual life

– Membership union

– Health

– Criminal past

– Data from people younger than 16 years

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We therefore encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@cupofempathy.com and we will delete this information.

– Civil service number (BSN)

– Biometric data

– Genetic data

 

For what purpose and on what basis we process personal data

Cup of Empathy processes your personal data for the following purposes:

– Handling your payment

– Sending our newsletter and / or advertising brochure

– To call or e-mail if necessary to carry out our services

– Inform you about changes to our services and products

– Give you the opportunity to create an account

– To deliver goods and services to you

– Cup of Empathy analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

– Cup of Empathy follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.

– Cup of Empathy also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return.

 

Automated decision-making

Cup of Empathy never makes decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without interference of a person (for example, an employee of Cup of Empathy).

 

How long we store personal data

Cup of Empathy does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for personal data: 5 years after unsubscribing.

 

Sharing personal data with third parties

Cup of Empathy exclusively provides personal information to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

Cookies, or similar techniques, that we use

Cup of Empathy only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

 

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by Cup of Empathy and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@cupofempathy.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Cup of Empathy also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data

Cup of Empathy takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@cupofempathy.com

 

 

Scroll to Top